پروژه ها

ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب نیمروز 2

اﯿﻦ آب اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ دﺷﺖ ﻧﯿﻤﺮوز دو از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن B ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ آﺑﯿﺎری دﺷﺖ ﻧﯿﻤﺮوز دو را از ﻃﺮﯾﻖ 11+2 دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ  250-40 ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری ﺣﺪود 6 ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.

در  اﯾﻦ اﯾﺴﺘﮕﺎه  ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﻂ آن داراي  11+2  دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮو ﭘﻤﭗ ﺑﺎ ﺗﻮان KW 400V  200 و آﺑﺪﻫﯽ 210 ﻣﺘﺮ ﻣﮑﻌﺐ  ﺑﻮده ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﻪ ﻣﺨﺰن ذﺧﯿﺮه آب وﺻﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺧﺮوﺟﯽ ﻫﺮ ﯾﮏ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻓﺸﺎر  10 ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﻠﮑﺘﻮر 1400 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﺑﻪ ﺧﻂ ﻟﻮﻟﻪ آب ﺑﻪ ﻣﺰارع ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﮕﺮدد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *