ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب سیستان B

آب این ایستگاه ازکانال چاه نیمه تامین میشود و وارد مخزن آبگیر ایستگاه پمپاژ دشت سیستان B که مربوط به مناطق زابل هستند شده؛ و همچنین این ایستگاه مسئولیت انتقال آب کشاورزی به تلمبه خانه های پائین دست سیتان B را برعهده دارد.

ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب نیمروز 1

ﺗﺎﻣﯿﻦ آب اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ دﺷﺖ ﻧﯿﻤﺮوز ﯾﮏ از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن B ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

اﯿﻦ آب اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ دﺷﺖ ﻧﯿﻤﺮوز دو از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن B ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. اﯾﻦ آﺑﯿﺎری دﺷﺖ ﻧﯿﻤﺮوز دو را از ﻃﺮﯾﻖ 11+2 دﺳﺘﮕﺎه اﻟﮑﺘﺮوﭘﻤﭗ 250-40 ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﮐﺎری ﺣﺪود 6 ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﺪ.


آب این ایستگاه از کانال اصلی آب چاه نیمه تامین میشود که از کانالی منشعب و وارد مخزن آبگیر ایستگاه پمپاژ دشت هامون یک شده که این ایستگاه مسئولیت انتقال آب کشاورزی به دشت هامون یک را بر عهده دارد.


مجموع 6 ایستگاه پمپاژ؛ عملیات تهیه و نصب و راه اندازی تجهیزات مکانیکال، الکتریکال و کنترل ابزار دقیق دشت بنه باشت می باشد.


ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب سد کرم آباد

مجموعه ساخت و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات برق و کنترل ایستگاه های

سد و دشت کرم آباد.


ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب گوریه

تهیه، حمل، نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات مکانیکال، الکتریکال، کنترل و ابزار دقیق تلمبه خانه های دشت گوریه و غلامعلی


ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب سیرجان

تهیه ، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای برق فشار ضعیف، سینی و نردبان برق، ابزار دقیق، تابلوها لوکال (LCB)، روشنایی ، JB و تابلوهای کنترل تصفیه خانه فاضلاب سیرجان.


ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب آراز 3

مجموعه ساخت و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات برق و

کنترل خط 1 و 2 تلمبه خانه سد آراز 3.


پتروشیمی مبین

طراحی ، ساخت و راه اندازی تابلو درایوهای تصفیه پساب، ساخت تابلوهای کنترل (PLC) آبگیر و همچنین تابلوهای روشنائی و سوکت باکس پتروشیمی مبین.


نیروگاه و خط انتقال آب شرکت صنعتی پتاس

طراحی ،ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای 21 کیلو ولت، کنترل و ابزار دقیق ایستگاههای پمپاژ شورابه و پست نیروگاه شرکت صنعتی پتاس به انضمام (تابلو با راه انداز نرم 6.6KV جهت راه اندازی الکترو پمپهای KV 6.6 )