نیروگاه و خط انتقال آب پتاس
طراحی ،ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای 21 کیلو ولت، کنترل و ابزار دقیق ایستگاههای پمپاژ شورابه و پست
پتروشیمی مبین
طراحی ، ساخت و راه اندازی تابلو درایوهای تصفیه پساب، ساخت تابلوهای کنترل (PLC) آبگیر و همچنین تابلوهای روشنائی و
ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب آراز 3
مجموعه ساخت و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات برق و کنترل خط 1 و 2 تلمبه خانه سد آراز
ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب سیرجان
تهیه ، ساخت، نصب و راه اندازی تابلوهای برق فشار ضعیف، سینی و نردبان برق، ابزار دقیق، تابلوها لوکال (LCB)،
ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب گوریه
ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب سد کرم آباد
ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب شرب بم و بروات
ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب بنه پاشت
ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب هامون 1
آب این ایستگاه از کانال اصلی آب چاه نیمه تامین میشود که از کانالی منشعب و وارد مخزن آبگیر ایستگاه
تابلو فشار متوسط طرح کشویی
تابلو فشار متوسط طرح سنتی
میز مانیتورینگ
سینی کابل و نردبان
تابلو کنترل محلی طرح لوکال
تابلو کنترل طرح دسک (پیانویی)
تابلو کنترل (PLC)
تابلو فشار متوسط طرح کامپکت
تابلو فشار ضعیف طرح کشویی
تابلو فشار ضعیف طرح ریتال
تابلو فشار ضعیف طرح ABB
تابلو دیواری
تابلو درایو
ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب نیمروز 2
اﯿﻦ آب اﯾﺴﺘﮕﺎه ﭘﻤﭙﺎژ دﺷﺖ ﻧﯿﻤﺮوز دو از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻂ اﻧﺘﻘﺎل آﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﯾﺴﺘﮕﺎه ﺳﯿﺴﺘﺎن B ﭘﻤﭙﺎژ ﻣﯽ ﺷﻮد
ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب نیمروز 1
B ایستگاه پمپاژ خط انتقال آب سیستان
آب این ایستگاه از کانال چاه نیمه تامین میشود و وارد مخزن آبگیر ایستگاه پمپاژ دشت سیستان B که مربوط